top of page

Privacy

Privacy Statement | Kerkgenootschap Magnum Opus Ministries Nederland

 

Wij vinden het heel gewoon dat we de privacy respecteren, want wij hebben een belangrijk uitgangspunt: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. 
Dat is wat wij willen. 

 

Maar, wat willen wij niet?:

 • Veel mails ontvangen

 • Iets ontvangen waar we niet om gevraagd hebben

 • Dat de gegevens die je ons stuurt ook gestuurd worden naar derden

 • Dat gegevens die nodig zijn zoals naam, adres, woonplaats, telefoon niet naar derden gaan

 • Dat er over anderen in negatieve zin gepraat wordt

 • Dat vertrouwelijke zaken gedeeld worden met derden

 • Dat aantekeningen gedeeld worden

 • Dat foto’s zonder toestemming geplaatst worden.


 

Omdat we vinden dat we als organisatie een voorbeeldfunctie hebben, zetten we deze richtlijnen ook op papier. Kun je je niet in de zienswijze vinden, of zien we iets over het hoofd, dan horen we dat graag, want vertrouwen is de basis voor iedere relatie. 

 

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming(hierna afgekort als AVG) moeten we een aantal zaken schriftelijk vastleggen waardoor het voorgaande iets formeler is geworden. 

 

Kerkgenootschap Magnum Opus Ministries Nederland (hierna afgekort als MOM-NL)respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Vastleggen van jouw gegevens

 

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie gebruiken wij om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je bijvoorbeeld:

– informatie aanvraagt;

– je aanmeldt om een uitnodiging te ontvangen voor een evenement; 

 • je een mp4 video bestand downloadt;

 • je aanmeldt voor een blog;

 • een dienst of product aanschaft;

 • een e-book of mp3 audio downloadt;

 • je inschrijft voor een online training.


 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • informatie over gezondheid die relevant is (zoals voedselallergieën of informatie over jouw gezondheid waar wij het programma voor moeten aanpassen of waarvoor wij extra maatregelen moeten nemen;

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of tijdens telefonisch contact;

 • bankrekeningnummer als je donateur/gast bij ons wordt.


 

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van MOM-NL, zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt wijzigen of opvragen, neem dan contact met ons op. Afmelden voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere correspondentie kan eenvoudig door het klikken op de link ‘afmelden’ die onderaan elke electronische correspondentie staat.Wij zullen je gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. 


 

Bewaartermijn van jouw gegevens
MOM-NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht gegevens voor de financiële administratie maximaal 7 jaar te bewaren.

 

Gegevens aan derden
Op onze website, in onze nieuwsbrieven en bij de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt MOM-NL geen verantwoordelijkheid voor jouw persoonsgegevens door deze derden wanneer je op hun link klikt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij jou. Lees hiervoor het privacy statement van de desbetreffende websites.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derden partij voor: 

- het verzorgen van de (financiële) administratie. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden partijen zonder met hen een verwerkersovereenkomst te hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 

Voorts kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 


 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU tenzij wij een verwerkersovereenkomst met hen hebben afgesloten en zij persoonsgegevens conform AVG-regelgeving verwerken.


 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers. 


 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

- alle personen die namens MOM-NL van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 


 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOM-NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties daar direct van op de hoogste stellen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer je denkt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op metjaninebrull@mom-nederland.nl


 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy statement, neem dan contact op met  janinebrull@mom-nederland.nl

bottom of page