ANBI

Naam van de instelling:

Kerkgenootschap “Magnum Opus Ministries” Nederland.
Afgekort MOM-NL.

Fiscaal nummer:

818397032

Contactgegevens:

zie onder Contact

Doelstellingen van ons Kerkgenootschap:

 1. Het onderricht dat God een feit is, dat Hij van zijn kinderen houdt en dat Hij graag wil dat zijn kinderen elkaar liefhebben.

 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 3. Het kerkgenootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitnodigen van Leraren van God om dit onderricht te geven en de leden van het kerkgenootschap tot Leraren van God op te leiden.

Het werk van ons Kerkgenootschap:

Het werk van MOM-NL bestaat hoofdzakelijk uit het (doen) geven van onderricht. Dit doen wij op diverse manieren.

 • Herinneringsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om mensen inzicht te geven in hun eigen denken en hen bewust te maken dat ze de consequenties van dat denken ervaren. Daardoor kunnen keuzes gemaakt worden die helpen bij geestelijke groei en ontplooiing, keuzes voor God en Liefde en Broederschap, het herinneren wat men in diepste wezen is.
  Elke maand bieden wij in Valkenburg aan de Geul een weekend aan, elke 3 maanden een 9 daags programma en eens per jaar een 21 daags programma. Daarnaast zijn cursusdagen of meerdaagsen mogelijk op andere lokaties in Nederland, België of elders in de wereld.

 • Kerkviering. Deze dienst vindt elke zondagmorgen plaats en heeft ten doel om de Liefde van God te ervaren, God te prijzen, dit in ons leven te vieren en elkaar te inspireren en te steunen.

 • Verschillende, wekelijkse lees– en studiegroepen. Deze groepen richten zich op het lezen, bestuderen, uitdiepen en ervaren van de kennis en mogelijkheden van het Moderne Nieuwe Testament: Een Cursus in Wonderen. Iedereen leert te luisteren naar en te werken met de Stem van de Heilige Geest in zijn/haar eigen hart. Deze training van de mind/denkgeest opent diepgaande perspectieven voor innerlijke groei en rijping.

 • Individuele begeleiding voor spirituele groei en als life coach indien gewenst.

 • Verdiepingsprogramma’s waarbij men een kortere of langere periode onder individuele begeleiding van een gids zijn relatie met God verdiept.

 • Transformatieve avonden. Deze vinden eens per week plaats en hebben verandering in denken ten doel. Wanneer ideeën, denkbeelden en overtuigingen met betrekking tot het innerlijk en dagelijks leven zich wijzigen, werkt dat door in alle activiteiten.

 • Helingsbijeenkomsten. Door middel van handoplegging en gebed wordt om genezing van de geest gevraagd wat gevolgd kan worden door genezing van het lichaam. Deze bijeenkomsten worden 3-6 maal per jaar georganiseerd.

 • Gebedsbijeenkomsten.

 • Online broadcasting: Broadcast faciliteiten waarbij mensen via de computer bijeenkomsten kunnen beluisteren. Het live bijwonen biedt interactieve mogelijkheden. Mocht live bijwonen niet mogelijk zijn, dan kan het beluisteren van het onderricht altijd op een later moment via het inloggen op een van onze websites.

 • De website: www.rananda.com van onze hoofddocent.

 • Een maandelijkse nieuwsbrief en individuele email-contacten.

Hoe wij geld werven:

De wijze waarop wij geld werven is door leden en bezoekers van onze bijeenkomsten te vragen onze missie financieel te ondersteunen. Via hen ontvangen wij de meeste van onze giften als vaste of incidentele bijdragen. Ook de verkoop van producten uit eigen beheer zoals zelf uitgegeven boeken, thema boekjes, dvd’s en cd’s is een bron van inkomsten. Er zijn inkomsten uit de webcasting van onze bijeenkomsten.

Hoe wij het vermogen beheren:

Het bestuur van het kerkgenootschap beheert het vermogen. Zij vraagt indien nodig advies  aan deskundige leden, derden of onze accountants.

Hoe wij het vermogen besteden:

Het inkomen van het kerkgenootschap wordt besteed aan het mogelijk maken van het geestelijk onderricht en diakonie.

Hoe het kerkgenootschap word bestuurd:

Het kerkgenootschap wordt bestuurd door een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Over ons beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het kerkgenootschap kent geen directie en heeft geen mensen in loondienst. Al onze vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Over onze gerealiseerde activiteiten:

Zie voor een overzicht van al onze uitgevoerde en geplande bijeenkomsten onze Agenda

In 2019 organiseerden wij de volgende activiteiten

 • 8 Weekenden, 3 negendaagse retraites, 1 x 21 daagse retraite, 2 losse dagen..

 • Kerkviering, 52 zondagen en op christelijke feestdagen.

 • Verschillende, wekelijkse lees– en studiegroepen, ook online.

 • Individuele begeleiding voor spirituele groei en als life coach, wekelijks.

 • Verdiepingsprogramma, 1 maal.

 • Transformatieve avonden 70 avonden.

 • Transformatieve yoga, 38 avonden.

 • Helingsbijeenkomsten, 2 maal.

 • Gebedsbijeenkomsten, ruim 300 maal

 • Digitale nieuwsbrief, 10 maal.

Visie 2020-2021:

Voor 2020-2021 zijn de voorgenomen bestedingen in lijn met het afgelopen jaar.

Wij zullen ons blijven richten op het verdiepen van een levende relatie met de Heilige Geest en het leven in navolging van de Christus waaruit al onze activiteiten voortvloeien.

 

Financiële verantwoording 2019:

Wij publiceren de volgende documenten ter inzage:

Grondslagen 14.png
Grondslagen 16.png
Toelichting op staat van baten en lasten
Grondslagen 15.png
Staat van baten en lasten 13.png
Toelichting op staat van baten en lasten
Toelichting op de staat van baten en las